Nagłówek

START

MSZE ŚWIĘTE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

KANCELARIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Przewodnik
po czyśćcu


CIEKAWE LINKI

Aniołowie a czyściec – czytaj...


Czyściec a demony – czytaj...
LISTOPAD A ODPUSTY


Odpust zupełny

Polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej pozostającej po odpuszczeniu grzechów. Dar odpustu zupełnego sprawia, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej czystości – jak po chrzcie świętym, a więc dzięki Bożej łasce znika wszelka zmaza, która dotąd brudziła jego serce. Gdyby w tym momencie umarł, od razu mógłby dołączyć do grona zbawionych w niebie.

Odpust częściowy

Powoduje częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pojednania. Papież Paweł VI nauczał, że „odpuszczenie kary doczesnej jest tym większe, im większa jest miłość działającego i im godniejsze dzieło” (Indulgentiarum doctrina, 10). Tak więc miara odpustu częściowego uzależniona jest od miary miłości, a tej zmierzyć nie sposób. Stąd musimy zgodzić się na niewiadomą – na tajemnicę znaną tylko Bogu. Do zyskiwania odpustów częściowych wymagany jest stan łaski uświęcającej i akt skruchy serca np. przez odmówienie: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu albo Panie nie jestem godzien albo Psalmu 51 Zmiłuj się nade mną Panie.

Odpusty listopadowe

Zazwyczaj słyszymy o nich w kościele pod koniec października. Informuje się wówczas wiernych, że trzeba nawiedzić cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlić się tam za zmarłych, będąc oczywiście w stanie łaski uświęcającej. Jest to jednak tylko część warunków, które trzeba spełnić, aby uzyskać w tym czasie odpust zupełny za zmarłych. Przede wszystkim należy wiedzieć, że do zyskania odpustu zupełnego w jakimkolwiek czasie (również w listopadzie) konieczne jest wypełnienie tzw. zwykłych warunków, którymi są:

  1. przystąpienie do sakramentu pojednania (do spowiedzi), aby być w stanie łaski uświęcającej;
  2. przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej;
  3. wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego); trzeba tu zaznaczyć, że dobrze odbyta spowiedź, poprzedzona solidnym rachunkiem sumienia, głębokim żalem za grzechy oraz szczerym postanowieniem poprawy dysponuje człowieka do tego, by osiągnął stan braku przywiązania do grzechów; ponadto należy starać się o zyskanie odpustu w jak najbliższym czasie po spowiedzi – wówczas mamy lepszą dyspozycję;
  4. wykonanie czynności obdarzonej odpustem (np. nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych w dniu Wszystkich Świętych i w całej oktawie tej uroczystości);
  5. modlitwa w intencjach papieskich (np.: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu).

1-8 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych i oktawa

Pamiętajmy, że w dniach 1-8 listopada – nawiedzając cmentarz i modląc się tam za zmarłych – trzeba jeszcze (będąc pojednanym z Panem Bogiem) każdego dnia pójść do kościoła, żeby przyjąć Komunię Świętą, zachowując w sercu dyspozycję braku przywiązania do grzechu, i odmówić modlitwy w intencjach papieskich. Jeżeli ktoś będzie wytrwały i gorliwy na tyle, by przez całą oktawę Wszystkich Świętych spełniać wymienione wyżej warunki, to aż ośmiu duszom czyśćcowym może podarować niebo, gdyż każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.

2 listopada – Dzień Zaduszny

Odrębnym odpustem za zmarłych jest odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 2 listopada, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Nie ma w tym przypadku konieczności nawiedzania cmentarza, ale należy spełnić wyżej wymienione zwykłe warunki zyskiwania odpustów, a ponadto odmówić dodatkowo w kościele: Ojcze nasz i Wierzę w Boga.

Wierny, który 2 listopada wypełni wszystkie warunki związane z odpustami przewidzianymi na 1-8 listopada oraz nawiedzi kościół lub kaplicę odmawiając tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga nie zyska w tym dniu dwóch odpustów zupełnych, ale tylko jeden!

Kwartalnik „Do Domu Ojca”, rok XVIII nr 1 (69) I-III 2018Ofiarowanie dnia za zmarłych

Boże, nasz Ojcze i Odkupicielu dusz ludzkich! Przyjmij łaskawie na początku dnia pokorne błaganie za wszystkimi dziećmi Twoimi, które odeszły z tej ziemi w wierze, miłości i nadziei świętej. Zmiłuj się nad wszystkimi zmarłymi cierpiącymi czyśćcu i okaż im miłosierdzie swoje przez Krew i Mękę najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Najświętsza Maryjo Dziewico, wszyscy Aniołowie i Święci w niebie módlcie się za zmarłymi, którym pragniemy wyprosić zmiłowanie Pańskie. Niech moc Krzyża Świętego otworzy im bramy niebios, gdzie świeci światłość wiekuista. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech odpoczywają na wieki wieków.

Amen.

Ofiarowanie Mszy świętej za zmarłych

Ojcze Przedwieczny, napełnij mnie swoją łaską i rozpal moje serce ogniem Ducha Świętego, abym uczestnicząc w tej Najświętszej Ofierze Twojego Syna, za wstawiennictwem Jego umiłowanej Matki otworzył (otworzyła) się jak najpełniej na niezgłębione dary Twojego miłosierdzia i uświęcony (uświęcona) nimi mógł (mogła) przyjść z pomocą duszom czyśćcowym.

Amen.

Modlitwa wieczorna

Boże, najmiłosierniejszy Stwórco nasz i Panie, oto udaję się na spoczynek. W Twoje Ojcowskie dłonie z ufnością powierzam siebie. Dziękuję Ci, że uzdolniłeś mnie do czynienia tego dnia darem dla zmarłychcierpiących w czyśćcu. W ciemności nocy otocz mnie światłem Ducha Świętego, abym odpoczywał (odpoczywała) spokojnie i szczęśliwie obudził (obudziła) się o poranku, wielbiąc Imię Twoje. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczną już na zawsze w miłującym Sercu Twoim.

Amen.

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym,
przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Imprimatur Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 22 maja 1998 r.
oraz Kurii Biskupiej w Częstochowie z dnia 26 maja 2015 r.