Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI
Rycerstwo św. Michała Archanioła


Miłosierdzie Boga w liturgii – Egzorcyzmy
Rozmowa z dr hab. s. Adelajdą Sielepin CHR

W ostatnim numerze mówiłyśmy o błogosławieństwach i poświęceniach.
Dzisiaj kolej na bardzo trudny a zarazem niezwykle interesujący temat,
jakim są – egzorcyzmy. Co to jest egzorcyzm?

Egzorcyzm jest to sakramentale o charakterze upraszającym, w tym przypadku o wyzwolenie spod wpływu złego ducha. Greckie słowo eorkidzein, które pochodzi od mocniejszego orkidzein („przysięgać”) znaczy wzywać usilnie kogoś, aby cos uczynił. Rzeczownik exorkismos w starożytności oznaczał polecenie skierowane do świadka w sądzie, aby mówił prawdę (por. Mt 26, 63). Słowo exorcisare, exorcismum, używane dzisiaj, jest zlatynizowaną formą czasownika greckiego i analogicznie oznacza wezwanie w imię Jezusa Chrystusa, by demon uznał Bóstwo Jezusa i ustąpił Mu miejsca, które sobie bezprawnie uzurpował.

W jaki sposób złe duchy wpływają na życie człowieka
i jakie są skutki ich działania?

Podstawowym skutkiem jest odsunięcie od Boga i skuteczne osłabianie pragnienia Boga. Człowiek dotknięty szczególnym wpływem szatana skupia się na sobie i dusi się w swoim egoizmie, co doprowadza do nienawiści, agresji, a w końcu na autoagresji i niemożności życia, a to może doprowadzić nawet do samobójstwa. Na opętanie przez diabła w szczególny sposób narażeni są ludzie, którzy bardziej lub mniej świadomie przyzywają imienia szatana, dając mu tym samym większy przystęp do siebie i którzy szukają oparcia w zjawiskach pochodzących od nieznanych mocy, np. w seansach spirytystycznych, wróżbach i magii. Łatwiej ulegają duchowi ciemności osoby, które uporczywie trwają w stanie grzechu śmiertelnego, ulegają różnego rodzaju perwersjom, zaniedbują życie sakramentalne lub zwlekają z przyjęciem sakramentu bierzmowania. Może nawet dojść do tego, że człowiek sam zgadza się zawrzeć z szatanem rodzaj umowy, w której oddaje się on diabłu na wieki, w zamian za jakąś doraźną korzyść. Zdarza się, że nawiedzenie przez złego ducha objawia się ciężką chorobą cielesną, na którą nie można znaleźć sposobu środkami medycznymi. Niekiedy ofiarą takiej silnej mocy demona może paść osoba, na którą ktoś rzucił przekleństwo lub która należała do sekty.

Tym, kto ma władzę nad złymi duchami, jest Jezus.
Tylko On w swoim miłosierdziu może człowieka uwolnić od mocy ciemności.
Jak to czynił w czasie ziemskiego życia?

Jezus jako Bóg ma władzę nad wszystkimi duchami, dlatego tylko On może człowieka uwolnić od szkodliwego wpływu złego ducha. Za życia czynił to wielokrotnie (np. por.: Mt 4, 24; 9, 32; 12, 22; 15, 21; Łk 13, 32). Złe duchy rozpoznawały w Jezusie Boga i z krzykiem opuszczały ciała nękanych ludzi, wyrzucając Mu: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży (Mk 1, 24). Jednak wiara w Bóstwo i wyższość Jezusa nie jest wystarczająca. Jako będące w stanie trwałego buntu wobec Boga, demony nie chcą okazać Mu posłuszeństwa i nie przestają dręczyć ludzi, zarażając ich tym samym nieposłuszeństwem i pychą.

Władzę wypędzania złych duchów Jezus dał Apostołom.
W jaki sposób Kościół z tej władzy korzysta?

Ewangelie mówią nam o przekazaniu władzy wypędzania złych duchów Apostołom (por. Mt 10, 8). Uczniowie (siedemdziesięciu dwóch) też to czynią (por. Mk 16, 17). Chrześcijanie praktykują egzorcyzmy jako uobecnianie działania Samego Chrystusa – Zwycięzcy śmierci, grzechu i ducha złego. To moc samego Boga, którą objawił w paschalnej ofierze i zmartwychwstaniu, działają w Kościele poprzez powołane i uprawnione przez Kościół osoby. Egzorcyzmowanie łączyło się na początku ze specjalnym charyzmatem, dlatego Hipolit w swoim dziele „Tradycja Apostolska” pisze o „profesji egzorcystów”. Od IV wieku egzorcystat wszedł w tzw. ordo, czyli porządek, analogicznie do diakonatu i prezbiteratu. Egzorcyści jednak do wykonywania swojej posługi zawsze musieli uzyskać pozwolenie przynajmniej od prezbitera. Przez wiele wieków egzorcyzmy nie należały do najbardziej popularnych obrzędów w Kościele, dopiero współcześnie, przy lepszym rozeznaniu potrzeb, wrócono do tej pomocniczej dziedziny w duchowym życiu Kościoła. W 1998 roku promulgowano nową księgę liturgiczną pt. „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”, która zastąpiła dawny obrzęd z Rytuału Rzymskiego i jest powszechnie stosowana.

Pierwszy raz w życiu odmawiane są nad nami egzorcyzmy
już w czasie chrztu świętego. Dlaczego?

Dotykamy w tym miejscu jeszcze innego rodzaju egzorcyzmu, jakim jest egzorcyzm przedchrzcielny. Wówczas nie mamy do czynienia ani z opętanym, ani z egzorcyzmem w pełnym tego słowa znaczeniu. Udziela się go człowiekowi stanie grzechu pierworodnego, a więc nie należącemu jeszcze do Boga. I to jest najistotniejszy powód takich modlitw. Trzeba najpierw usunąć przeszkodę, a następnie wprowadzić Boga. Podobną zależność obserwujemy przed chrztem czy przy odnawianiu przyrzeczeń chrzcielnych. Wówczas wyznanie wiary poprzedzane jest wyrzeczeniem się szatana i wszystkich jego spraw. Przy chrzcie dziecka szafarz wypowiada ten egzorcyzm jednorazowo przed chrztem, natomiast w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, czyli w katechumenacie, katechumeni są egzorcyzmowani systematycznie. Są to tzw. egzorcyzmy mniejsze, poprzez które Bóg udziela swojej mocy katechumenom do pokonywania zasadzek szatana w drodze do chrztu. Formuły tych egzorcyzmów są liczne i można je znaleźć w księdze obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Przed samym chrztem ma miejsce egzorcyzm, który umacnia definitywnie do odparcia ataków złego ducha i uzdalnia do wejścia w nowe życie przez chrzest. Egzorcyzm ten jest połączony z namaszczeniem olejem katechumenów i udziela go biskup.

Kościół praktykuje tak zwane „wielkie egzorcyzmy”. Kiedy?

Egzorcyzm wielki, uroczysty i publiczny jest stosowany wobec osoby opętanej, w celu wyrzucenia z niej złego ducha i uwolnienia od jego wpływów. Sprawowany jest przez biskupa lub upoważnionego przez biskupa prezbitera egzorcystę wobec osoby, u której stwierdza się taką potrzebę, przy jednoczesnym wykluczeniu choroby psychicznej. Kapłan, zgodnie z księgą obrzędu używa odpowiedniej formuły oraz wody, oleju i soli egzorcyzmowanej.

W codzienności życia chrześcijańskiego kapłani i wierni stosują
tzw. „małe egzorcyzmy”. Na czym one polegają?

Egzorcyzmy tzw. mniejsze, czyli proste, nie są ściśle egzorcyzmami, bo nie zawierają formuł egzorcyzmu uroczystego z Rytuału rzymskiego. Są to modlitwy, które może wypowiadać zarówno kapłan, jak i każda osoba, która czyni to z wiarą w chwilach pokus i silnych dręczeń pochodzących od złego ducha. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa do Archanioła Michała. W zakres takich modlitw wchodzą również modlitwy o uwolnienie, czyli modlitwy wstawiennicze. Wiele razy w ciągu dnia możemy wzywać pomocy Bożej w chwilach zwątpienia i zachwiania wiary. Moc takiego małego egzorcyzmu ma również przeżegnanie się wodą święconą.

Za rozmowę serdecznie dziękuję
s. M. Elżbieta Siepak ZMBMModlitwy rycerskie

W tej części na początku znajdują się teksty modlitw egzorcyzmu prostego, który mogą odmawiać wszyscy świeccy trwając w łączności z Chrystusem. Rozpoczynając modlitwę:

 • stawmy się pokornie i z wiarą w obecności Boga,
 • wzbudźmy akt skruchy i zaufania Bogu,
 • wezwijmy wstawiennictwa Maryi Niepokalanej, św. Michała Archanioła
  i całego Mistycznego Ciała,
 • starajmy się, by wymawiane słowa wychodziły nie tylko z naszych ust,
  ale z naszego serca,
 • wymawiajmy słowa powoli, uważnie, jak gdyby były różami,
  które składamy przed tronem Boga,
 • już w czasie modlitwy, która jest wyrazem naszej wiary i miłości,
  oddajmy się całkowicie Bogu.

Modlitwa jest potężną bronią w walce z szatanem. Kto modli się otrzymuje moc Ducha Świętego do czynienia dobrzej odpędzania zasadzek złych duchów.Modlitwa – egzorcyzm papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do Piekła.
Amen.

Kuria Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła
za zgodą KEP z dnia 19.11.2010 r.
(Rytuał Rzymski, Katowice 2007)MODLITWA ODRZUCENIA ZŁYCH DUCHÓW (egzorcyzm prosty)
(w miejscu „+” żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna, i tak również umiłował świat, że wysłał Jezusa „aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!

A ty, Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś.

Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba sza-tafla i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.

I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!

Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, „którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać...” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej!

Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa!

W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego.

Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny!

Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa!

Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego! W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata!

Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana!

O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana!

Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały!

Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królowę nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy Żyć i umierać. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania, przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)MODLITWA WYZWOLENIA

Panie Jezu Chryste! Uznaję Cię moim Stwórcą, Zbawcą Panem i Królem! Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy!

Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospałe i oziębłe dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, że nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów.

Żałuję, Panie, że wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz!

Wyrzekam się szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego; Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie: + Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź + od moich bliskich, (od mego męża, żony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

JEZUS CHRYSTUS jest moją siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie! W imię Jezusa + rozkazuję wam przeklęte duchy; Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości! Mocą Chrystusa + nakazuję ci: Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!

Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cię na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!

Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

O mój Zbawicielu! Chcę odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę.

Razem z Maryją Niepokalaną z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98
– do prywatnego odmawiania)MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa,
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACII SIÓSTR!
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej. rozpaczy i myśli samobójczych,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98
– do prywatnego odmawiania)DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

– Któż jak Bóg!

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 20.04.1994 r. nr 578/K/94)Modlitwa za Kościół Święty i Ojca Świętego

Patronie Kościoła Powszechnego i szczególny Opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty Michale Archaniele, błagam Cie z żywą wiarą i ufnością w Twą przyczynę, racz bronić i strzec świętej Oblubienicy Chrystusa. Okaż się wielkim Stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy napastuje go rozzuchwalona bezbożność. Otocz przemożną opieka osobę Namiestnika Chrystusowego; natchnij wiernych chrześcijan czcią, jaką winni są dla zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi. Niech będą posłuszni Jego głosowi i darzą zasłużoną miłonią Ojca wszystkich dzieci Bożych.

Książę Kościoła i odwieczny Stróżu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na usługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby tryumfowała nieprawość. Broń sam swym mieczem zwycięskim Stolicę Piotrową, spesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata.

Amen.